Välj omfattande eller begränsad examen

Gäller alla jordbrukare och trädgårdföretagare och berättigar till att köpa och använda alla växtskyddsmedel
inklusive preparat för skogsvård.

Berättigar till att köpa och använda preparat som godkänts för bekämpning av rotröta, glyfosatprodukter godkända
för skogsvård och produkter som har bortstötande effekt mot hjortdjur.